ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Рўзи 25 сентябри соли 2018 дар урдугоњи Чиларчаи шањри Панљакенти вилояти Суѓд аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинар оид ба барќарорсозии робитањои оилавї (БРО) баргузор гардид. Дар ин чорабинї зиёда аз 40 нафар кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ аз шањру ноњияњои љумњурї иштирок намуданд.

Семинарро кормандони масъули барномаи «Барќарорсозии робитањои оилавї» ва намояндаи Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх њусни оѓоз бахшиданд. Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ оид ба таъриху фаъолити Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва аломатњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар бо иштирокчиён дар шакли интерактивї баромад ва саволу љавоб намуд.

Сипас, мутобиќи рўзномаи семинар намояндагони масъули барномаи  БРО чорабиниро баргузор намуданд.

Махсусан дар ин семинар филмњои љолиби диќќат оид ба мавзуњои мубрами чорабинї намоиш дода шуданд, ки онњо барои иштирокчиён бисёр муфид буд.

Бояд ќайд намуд, ки барномаи «Барќарорсозии робитањои оилавї» аз љониби Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх дастгирї ёфта, аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон амалї мегардад.

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Панљакент, 25.09.2018

Ҳамасола санаи 30 август дар каламрави чахон хамчун Рузи байналмилалии бедаракшудагон тачлил карда мешавад.

Имрўз бо ибтикори Дафтари Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх дар Точикистон дар хамбастаги бо Ҷамъияти Ҳилоли Ахмари Тољикистон (ҶҲАТ) дар Маркази Исмоилияи шањри Душанбе чорабинї бахшида ба Рўзи байналмилалии бедаракшудагон баргузор гардид.

Дар ибтидои ин чорабинї роњбарияти Дафтари Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Тољикистон ва Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон баромадњои љолиб намуда, дастгирии хешро нисбати оилањои бедакшуда, иброз намуданд.

Ба гуфтаи Дилором Саидовна, муовини Котиби генералии ҶҲАТ, «Маќсад аз љашнгирї – ин дастгирии оилањои бедаракшудагон, сабук намудани дарду ранљи онњо,  иттилорасонии аҳли љомеа ва баланд бардоштани маълумотнокї дар бораи оқибатҳо ва таъсири он ба ањли оилаи бедаракшудагон мебошад".

Дар ин радиф, иштирокчиёни ин чорабинї аз оилањое, ки пайвандони онњо чанд сол ќабл бедарак шудаанд, иброз доштанд, ки барномањои «Барќарорсозии робитањои оилавї ва Ҳамсафар», ки бо дастгирии КБСС ва тавасути ҶҲАТ дар шањру ноњияњои Ҷумњурии Тољикистон амалї мегарданд, бисёр ба онњо кўмак менамоянд. Онњо тавассути волонтёрони барномањо кўмакњои равонию моддї, маслињатњои њуќуќї ва ѓайрањо гирифта, бо дигар оилањое, ки мисли онњо пайвандонашонро гум кардаанд вохурї намуда, робитањои дўстї барпо менамоянд ва ќадре њам бошад ѓаму андўњи худро сабук менамоянд.        

Баъди баромадњо сарояндагон хотири иштирокчиёнро бо таронањои љолиби худ шод намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки љашнгирии ин санаи муњим мутобиќи резолютсияи Созмони Милали Муттањид аз 21 декабри соли 2010 бо дастгирии Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх сарчашма мегирад. 

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, ш. Душанбе, 30 августи соли 2018

 

 

 

 

 

Бахшида ба иди сайиди Ќурбон санаи 21 августи соли 2018 Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон кўмаки башардўстонаро аз лињози гўшти гов ба 400 нафар маъюбони гурўњи якум, зарардидагони њодисаи Чернобил, чанговарони интернатсионалист дар нерўњои мусалањи Иттињоди Шўравї дар Ҷумњурии Исломии Афѓонистон ва дигар ниёзмандони 4 ноњияњои шањри Душанбе ва њамчунин ба 20 ятимхонањои шањри Душанбе ва Маркази нобиноён (ба 300 нафар) таќсим намуд. Ин кўмаки башардўстона ба ҶҲАТ аз љониби Сафорати Ҷумњурии Туркия дар Ҷумњурии Тољикистон таќдим карда шуд.

Ҳамчунин, рўзи 22 августи соли 2018 аз љониби ҶҲАТ ба 275 нафар ниёзмандони шањри Душанбе, 80 нафар ниёзмандони шањри Турсунзода, 80 нафар ниёзмандони шањри Ҳисор, 50 нафар ниёзмандони ноњияи Варзоб, 50 нафар ниёзмандони ноњияи Шањринав, 100 ниёзмандони ноњияи Рўдакї ва 80 нафар ниёзмандони шањри Вањдат кўмак аз лињози гўшти гов таќдим карда мешавад.

Ҳамзамон бояд ќайд намуд, ки  таќдими чунин кўмаки гўшти гов ба ташкилоти љамъиятии «Некї» ба миќдори 50 баста, ташкилоти љамъиятии «Боварї ба фардо» 50 баста, Ҷамъияти маъюбони шањри Душанбе 270 баста, Ташкилоти љамъиятии «Ҷанговарони интернатсионалисти воќеањои Афѓонистон» 30 баста дар назар аст. Ҳар як баста иборат аст аз 3 кг гўшти гов иборат буда, як баста барои як нафар ниёзманд пешбинї карда шудааст.

Дар маљмуъ танњо дар шањри Душанбе миќдори умумии гўшти гов ба 675 баста баробар аст.

Дастгирии шахсони ниёзманд яке аз њадафњои асосии ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон ба њисоб рафта, Ҷамъият њамеша мекўшад барои дастгирии ниёзмандон кўмакњои хайриявї намояд.  

Бояд ќайд намуд, ки 12 июни соли 2018 бахшида ба иди шарифи Рамазон низ ҶамъиятиҲилолиАҳмариТоҷикистон (ҶҲАТ) ба 500 нафар ниёзмандони 4 ноњияњои шањри Душанбе кўмак намуда буд.

Ин кўмак дар маљмуъ аз маводи озуќаворї аз љумла, 2500 кг. орд, 500 кг. биринљ, 1000 кг. шакар, 1000 литр равѓани растанї, 500 кг. макарон, 500 кг. лубиё, 500 кг. наск, 500 кг нахўд (горох),  500 кг. марљумак, 0,5 кг. чойи хушк ва 500 кг. намак иборат буд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 22.08.2018

Рўзњои 16-18 августи соли 2018 дар осоишгоњи «Эдем»-и дењаи Ќаротоѓи шањри Турсунзода аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзишии дуюм оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї баргузор гардид. Дар ин чорабинї 26 нафар намояндагони Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соњаи маориф, омўзгорони фанни њуќуќ ва таърихи муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин кормандони масъули ЉЊАТ ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС)  иштирок намуданд.

Дар нимаи якуми рўзи аввали семинар Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ оид ба таъриху фаъолити Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва Ќосим Бозичаев, корманди барнома дар ВМКБ оид ба аломатњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар баромадњо намуда, оид ба ин мавзуъњо филмњои мустанад намоиш доданд.

Сипас, Раљабов Саидумар, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, Сардори шуъбаи байналмилалии Донишкадаи философия, илм ва сиёсати ба номи А. БаҳоваддиновиАкадемияиилмҳоиҶумҳурииТоҷикистоноидба 6 мавзуъхоимубрамбањуќуќи байналмилалии башардўстї (ЊББ) баромадњои мушаххас намуд.

Махсусан дар ин семинар оид ба асосхои ҲББ, мафхум, сарчашмахо, принсипхо ва намудњои он, муоњидањои Женева ва њимояи ќурбониёни љанг, усулњо ва воситањои пешбурди амалиёти њарбї, њимояи махсуси занон ва кўдакон зимни низоъњои мусалањона, њимояи њуќуќи кўдакон мутобиќи меъёрњои ЊББ, њифзи ҳуқуқҳои инсон дар давраи низоъњои  мусаллаҳона, оќибатњои ҷиддии вайронкунии меъёрњои ЊББ, татбиқи меъёрҳои ЊББ дар кишварҳои ИДМ ва Тоҷикистон бо пахши филмњои  дарсї ба иштирокчиён маълумотњо пешкаш гардиданд.

Иштирокчиёни семинар дар љамъбасти чорабинї ќайд намуданд, ки баргузории чунин чорабинї барои онњо бисёр муњим буда, онњо дар тўли 3 рўз дониши худро оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї баланд бардоштанд. Онњо њамчунин дорои шањодатномањо гардиданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, 19.08.2018

Back to top