ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 29 сентябри соли 2017 дар шањри Кўлоби вилояти Хатлонд мизи мудаввар бо намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 10 шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар ин минтаќа оид ба рушд ва таќвият бахшидани њамкорињои тарафайн» баргузор гардид.

Чорабиниро котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд ки роњбарияти Љамъият љињати рушду ривољи њамкорињои байни ЉЊАТ ва  маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар њамаи шањру ноњияњои љумњурї њамаљониба саъю кўшиш ба харљ медињад. Дар чорабинї њамчунин намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањри Кўлоб ва намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар Љумњурии Тољикистон иштирок ва баромад намуданд. 

Мизи мудаввар дар сатњи баланд барпо шуда, дар он зиёда аз 27 нафар намоядагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 10 шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар ин шањру ноњияњо иштирок намуданд. Дар чорабинї Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ, Мењрубон Мањмадалиева, орманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб ва намояндагони КБСС оид ба мавзуъхои соњавї баромад намуданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, ш. Душанбе, 30.09.2017

Санаи 14 ва 18 сентябри соли 2017 дар маркази иттилоотии  Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барои муњољирони мењнатї силсилаомўзишњои муќадимавї оид ба пайдоиши Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ баргузор гардид. Ин омўзишњо аз љониби Аминзода Н., масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстии ЉЊАТ, бо маќсади шиносоии донишљўёни донишгоњњои гуногуни кишвар ва дигар шунавандагони марказ ташкил карда шуд.

Дар рафти омўзиш маълум гардид, ки ќисми зиёди шунавандагон оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ маълумоти кам доранд. Омўзишњо ба таври интерактивї гузашта, иштирокчиён ба таври саволу љавоб дониши худро оид ба мавзуъ баланд бардошта, њамчунин доир ба аломатњо ва номњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар мустањкам намуданд.

Бояд ќайд намуд, аз љониби барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ дар соли љорї ба наќша гирифта шудааст, ки чунин омўзишњоро барои њар як гурўњњои нави Маркази иттилоотии  Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барои муњољирони мењнатї ташкил намуда, ба ин васила тарѓиботро дар ин самт дар сатњи зарурї ба роњ монад.

Њамчунин, дар Дастгоњи иљрояи Кумитаи Марказии ЉЊАТ гурўњи тренерони иборат аз 4 нафар ташкил шудааст, ки љињати баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, ќисматњои он, аломату номњо, дастгарии бехатар, хатари минањо, ќонунњои марбут ба фаъолияти ЉЊАТ ва дигар самтњо дар њар як моњ як маротиба омўзишњои зарурї мегузаронанд. Дар ин гурўњи тренерон  њамоњангсозони барномањое, ки аз љониби Кумитаи байналмилллии Салиби Сурх дастгирї меёбанд, шомиланд.

  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 18/09/2017

Санаи 15 сентябри соли 2017 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзишї оид ба фондрайзинг барои кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ баргузор гардид.

Ин чорабинї дар доираи лоињаи фоидаовари «Сохтмони анбор», ки аз љониби Љамъияти Салиби Сурхи Хитой дастгирї ёфтааст, ташкил карда шуда, аз љониби муњассилини шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї»-и ЉЊАТ амалї гардид. Маќсад аз баргузории чорабинї ин шиносої ва баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрон оид ба фондрайзинг ва таљрибаи ЉЊАТ дар ин самт буд.

Семинарро Дилором Мирова, муовини Котиби Генералии ЉЊАТ њусни оѓоз бахшида, оид ба муњимияти чорабинии мазкур ба иштирокчиён ибрози аќида намуд.

Баъд аз шиносої бо иштирокчиён аз љониби Аминзода Нодир, масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстии ЉЊАТ баромади мухтасар оид ба фондрайзинг, намудњои он ва зарурияти љорї намудани он дар фаъолияти ЉЊАТ доир гардид.   

Сипас, Сиддиќшоев Набиљон оид ба натиљаи сафарњояш ба якќатор кишварњои Аврупо ва махсусан таљрибаи пешќадами Британияи Кабир дар ин самт баромад намуд.

Баъди баромадњо байни иштирокчиён ва муњассилини семинар саволу љавоб ва бањсњои љолиб баргузор гардид, ки он аз натиљаи њавасмандии кормандон ва волонтёрони Љамъият доир ба фондрайзинг огањї медод.

 

 

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 15/09/2017

Санаи 8.09.2017 сол дар толори бахши Суѓди Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон вохўрии котибони иљроияи бахшњои шањриву ноњиявї, кормандон ва волонтерон, инчунин намояндагони ташкилоти љамъиятии «Нумўи Сайњун» бо гурўњи кории таблиѓотии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор гардид. Ин вохўрї тибќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон, љињати шарњи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњои меъёриву њуќукии дахлдор гузаронида шуд. 

Вохўриро котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ Љабборзода П.А. њусни ифтитоњ бахшида намояндагон -  Рустамзода Маъруф  судяи суди шањри Хуљанд ва Абдусатторзода Мўњсин   котиби суди шањри Хуљандро ба њозирин муаррифї намуданд. Сипас, онњо оид ба нуќтахои асосии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадхои меъёриву њуќуќии дахлдор баромад намуда ибрози аќида намуданд. Инчунин доир ба риоя ва пос доштани рукнњои фарњанг, забон ва либоси миллї низ гуфтушунид ба миён омад. 

Ба баромдкунандагон аз љониби иштирокчиён як ќатор саволњо дода шуда, њамзамон љавобњои мушаххас шунида шуд.

Дар навбати худ Љабборзода П.А. зикр намуданд, ки дар бахши вилоятии ЉЊАТ комиссияи махсус доир ба назорат таъсис дода шуда он њамарўза корњои фањмонидадињиро дар байни кормандон, волонтерон  ва   ањолї ба роњ мондааст, ки он барои гирифтани роњи ќонуншиканї мусоидат менамояд. 

Дар фарљоми баромади худ Љабборзода П.А. кулли иштирокдоронро бо фарорасии љашни Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон табрику тањният намуда ба волонтерон, ки аксарият љавононро ташкил медињанд, мурољиат намуд, то ки ба ќадри тинљиву осоиштагї, сулњу Вањдат расида барои хизмат ба халќу Ватан омода бошанд ва барои татбиќи дастуру супоришњои  Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї,  мўњтарам Эмомалї Рањмон камари њиммат банданд. 

Бояд ќайд намуд, ки чунин мулоќоту вохўрињо дар дигар бахшњои шањриву навоњии ЉЊАТ идома ёфта истодаанд.

 

Раъно Камолова, масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Back to top