ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Њамасола дар саросари љањон  1 декабр њамчун Рўзи умумиљањонии мубориза бар  зидди ВИЧ/СПИД  ќайд карда мешавад. Кормандон ва ихтиёриёни бахши вилоятии ЉЊАТ низ тасмим гирифтанд, ки дар ин рўз якчанд вохўриву чорабинињо баргузор намуда, бо ин васила эътирози худро бар зидди ин падидаи номатлуб баён намоянд. Чорабинињои мазкур бо ибтикори якчанд бахшњои шањриву навоњї,  аз љумла шањрњои Хуљанд, Бўстон, Гулистон ва ноњияи Б.Ѓафуров гузаронида шуданд.

Яке аз чунин аксияњо дар коллељи техникии шањри Хуљанд, воќеъ дар минтаќаи озоди иќтисодї «Суѓд»,  бо иштироки васеи устодон ва донишљўён  баргузор гардид. Дар чорабинї инчунин, Шукурова А. – духтури дараљаи олї њамчун коршинос њузур доштанд. Чунки чорабинї тариќи саволу љавоб гузаронида шуд.

Сараввал, чун њамешагї, ба иштирокчиён дар бораи таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар маълумот пешнињод карда шуд.  Сипас, њозирин ба муколамаи мавзўи асосї, яъне ВИЧ/СПИД гузаштанд. Хоњишмандон аз њисоби  њам донишљўён ва њам устодон   ба сањна баромада ба саволњои пешакї омодашуда љавоби худро пешкаш карданд. Саволњо  доир ба роњњои пешгирї, роњњои сироятёбї, таърихи пайдоиши рамзи мубориза бар зидди СПИД – лентаи сурх, шарњ додани худи ибораи СПИД ва ВИЧ – ро дар бар мегирифтанд.

Бояд тазаккур дод, ки ишитирокчиёни викторина фаъолона ва бо як шавќи махсус ба саволњои худ љавоб доданд. Баъди њар як љавоб коршинос дуруст ва ё нодуруст будани љавобро тањлил намуда маълумотњои иловагиро вобаста ба мавзўъ пешнињод намуд.

Ба ѓолибони викторина  аз љониби кормандони бахши вилоятї  тўњфањои хотиравї супорида шуданд.    

Дар охир аз номи роњбарияти коллељи техникї барои баргузории чунин чорабинии муфиди итилоотї ба роњбарияти бахши вилоятии ЉЊАТ арзи сипос расонида шуд. Чи хеле, ки дар баромади худ устоди коллељ ќайд намуд, дар муассисаи таълимї донишљўён аз навоњии дурдасти вилоят тањсил менамоянд ва аксарият дар бораи ВИЧ/СПИД маълумоти пурра надоранд. Имрўза чорабинї имконият фароњам овард, ки онњо вобаста ба ин бемории тамоми љомеаи љањонро ба ташвишоварда, барои худ иттилооти муфид гиранд.

Сипас, кулли иштирокчиён ба майдони муассисаи таълимї баромада зиёда аз 30 адад нињолњои арчањоро ба замин шинониданд. Дар маъракаи нињолшинонї инчунин, устодон низ иштирок варзиданд.

Бояд ќайд намуд, ки нињолњо аз љониби роњбарияти бахши вилоятии ЉЊАТ дастрас карда шуданд.

Камолова Р.  масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

Бо маќсади пањн намудани ахборот ва љињати тарѓиботи бештари ањолї оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» тасмим гирифт, ки рўзњои 27-30 ноябри соли 2017 дар якќатор шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб ва Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон вохурињоро дар байни ањолї, махсусан дар байни волонтёрон ва аъзоёни ташкилотњои ибтидоии ЉЊАТ баргузор намояд. Бо ин маќсад, санаи 27 ноябр чунин вохуриро бо 30 нафар волонтёрони ЉЊАТ дар шањри Кўлоб, рўзи 28 ноябр бо 40 волонтёрон ва аъзоёни нави ЉЊАТ дар ноњияи Ховалинг ва рўзи 29 ноябр бо 50 нафар мактаббачагони мактаби тањсилоти умумии ноњияи Мир Саид Алии Њамадонї барпо намуд.

Хамзамон, рўзи 29 ноябр дар шањри Ќурѓонтеппа бо волонтёрони нави ЉЊАТ ва толибилмони маркази омўзишии ЉЊАТ барои муњољирони мењнатї дар шањри Ќурѓонтеппа вохурии судманд ташкил карда шуда, рўзи 30 ноябр бошад, чунин вохурињо бо зиёда аз 60 нафар намояндагони касбу кори гуногуни ноњияи Носири Хусрав ва 40 нафар намояндагони соњаи тиб ва массисањои њукуматии ноњияи Ќумсангир ташкил карда шуд.  

Дар оѓози њар як вохурї вобаста ба донишу малакаи иштирокчиён аз љониби њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» баромади махсуси соддашуда оид ба мавзуъњои интихобгардида бо пахши филми мустанад барпо гардид. Сипас иштирокчиён ба гурўњњо таќсим карда шуда, ба онњо саволу вазифањо дода шуд. Дар як фурсати кўтоњ иштирокчиён ба корњои гурўњи љалб карда шуда, оид ба бисёр масъалањои рўзмарра бањсњои љолиб доир гардиданд. Дар љамъбасти чорабинињо фикру мулоњизањо ва пешнињодоту дархостњои волонтёрон аз љониби њамоњангсоз номнавис карда шуданд, ки љињати иљроиши онњо чорањои зарурї андешида хоњанд шуд.

Бояд ќайд намуд, ки барпои чунин чорабинињо боиси васеъ гардидани донишу малакаи волонтёрон ва аъзоёни ЉЊАТ гардида, ба њавасмандии љавонон ва зиёд гаштани сафи онњо мусоидат хоњад кард.

Дар фарљоми чорабинињо иштирокчиён бисёр ќаноатмандї нишон дода, дархост намуданд, ки чунин вохурињо барои онњо бештар ташкил карда шаванд то ки онњо тавонанд дар бораи фаъолиятњои ЉЊАТ ва њамкорнаш бештар маълумот пайдо намоянд.

 

 

 

 

 

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Ќурѓонтеппа, 30.11.2017

Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар вилояти Суѓд дар якљоягї бо бахшњои шањриву навоњї дар соли 2017 тасмим гирифт, ки дар самти зиёд намудани сафи аъзоён ва ихтиёриён корњои тарѓиботию ташвиќотиро боз њам љоннок

 намояд.

Бо ин маќсад, тибќи наќшаи корї  кормандон њамарўза бо намояндагони ташкилотњои давлативу ѓайридавлатї, донишљўёну мактаббачагон ва ањолии љамоату шањракњои миќёси вилоятва кумитањои мањаллї вохўриву машваратњо  баргузор намоядЉоизи ќайд аст, ки таваљљўњи мардуми вилоят дар тайи солхои охир ба фаъолият, бурду бохти бахши вилоятїмахсус ба баргузории чорабинињо доир ба таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллалии

  Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва аксияњои муштараки хайриявї афзуда истодааст

Дар ин раванд санаи 27.11.2017 дар бахши вилоятии ЉЊАТвохўрии кормандон ва ихтиёриён бо Дадобоев Эњсоннамояндаи Хадамоти оташфишонии шањри Хуљанд, ихтиёрии фаъоли бахш баргузор гардид. Дадобоев Эдоир ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бехатарї аз сўхтор» ва  вазифањои њадамот муфассал маълумот пешнињод намуд. Инчунин, доир ба олотњои сўхторхомўшкунак, ки дар њар муассисаву ташкилот бояд љой дошта бошад гуфтагузашта, ќоидањои истифодабарии онњо, аз љумла, чангак, намад, оташхомўшкунак (огнетушитель) ва ѓайраро нишон дод. Махсус, оид ба истифодабарии оташхомўшкунак ва намудњои он маълумоти пурра пешнињод намуд.

Баъдан дар байни иштирокчиён доир ба тартиб додани наќшаи эвакуатсионї ва сафарбаркунии ањолї њангоми сўхтор, баромадгоњњои иловагї, таљњизонидани  тахтањои бехатарии сўхторхомўшкунї  ва амали дурусти ањолї њангоми рух додани сўхтор  бањсу мунозира ба миён омад. Дадобоев Э. ба њамаи саволи иштирокчиён љавобњои мушаххас дод.

Дар охири вохўрї сарвари бахши вилоятї Љабборзода П.А. ба ихтиёрии ЉЊАТ – Дадобоев Эњсон барои баргузории чунин вохўрии муфид арзи сипос намуда  ќайд намуд, ки дар оянда њамкориро бо Хадамоти оташфишонии шањри Хуљанд  идома хоњанд дод.

Камолова Р. – корманди масъули бахши вилоятии ЉЊАТ

Чамъмияти Хилоли Ахмари Точикистон дар  самти  хамкорихои  судманд бо макомоти  ичроияи  хокимияти давлатии  вилояти  Хатлон, хукумати шахру  нохияхо дар хар як чашну маросимхо  ба  табакахои  ниёзманди  ахоли,  оилахои  камбизоат  ва кудакони маъюб аз захирахои  дохилии худ  кумаки хайрияви  расонид мешавад. 

Хамзамон бахши ЧХАТ дар минтакаи Кургонтеппа  бахшида  ба  иди  «Парчам»  дар  санаи  22 ноябр  кудакони имконияти  махдуддошта  яъне мактаб – интернати   кару гунгони   нохияи  Вахш кумаки хайрияави  аз  кабили  маводи  хурока  расонида шуд, ки намояндагони  макомоти  ичроияи хокимияти  давлати вилояти Хатлон, Хукумати нохияи Вахш, падару модарон бевосита иштирок намуданд. Сипас иштироккунандагон барои дастгирии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар минтакаи Кургонтеппа изхори минатдории худро баён намуданд.

 

 Илхом Юсупов, масъули иттилооти бахши ЧХАТ дар минтакаи Кургонтеппа

 

 

 

 

Back to top