ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 24-25 октябри соли 2017 дар шањри Будапешти Љумњурии Маљористон семинари минтаќавии омўзишї оид ба муњимияти љамъоварии ахборот барои намояндагони љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар аз љониби Дафтари Федератсияи байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБЉССваЊА) барои кишварњои Аврупо баргузор гардид. Дар ин чорабинї зиёда аз 25 нафар намояндагон аз 17 љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмари кишварњои Аврупо ва собиќ Иттињоди Шуравї иштирок намуданд.

Маќсад аз ташкили чорабинї ин баланд бардоштани савияи дониши намояндагони љамъиятњои миллии СС ва ЊА оид ба иттилоот, љамъи ахбороти сањењ ва дарљи дурусти онњо мутобиќи стандартњои байналмилалї дар шабакаи ФБЉССваЊА буд.

Семинар њам дар шакли назариявї ва њам ба таври интерактивї ташкил гардида, дар он њар як иштирокчї дар мубоњисањо ва саволу љавоби гурўњи васеъ љалб карда шуданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, 24.10.2017

Санаи 20 октябри соли 2017 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии Љаъмияти Њилоли  Ањмари  Тољикистон (ДИ КМ ЉЊАТ) баъди фарљоми љаласаи љамъбастии фаъолияти 9-моњаи соли 2017 чаласаи шуъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалии ДИ КМ ЉЊАТ бо роњбарони бахшњои ЧХАТ, шуъбаи коргузорї ва назорат, роњбари ДИ КМ ЉЊАТ баргузор гардид. 

Љаласаро роњбари ДИ КМ ЉЊАТ Тољиддин Аброров њусни ифтитоњ бахшида, ба иштирокчиён оид ба масъалањои баррасишаванда маълумот дод. Ўњамчунин, таъкид намуд, ки њисоботњои бахшњо дар оянда такмил дода шаванд ва дар санаи муаяйншуда пешнињод гарданд.

Аминзода Нодир, муовини сардори шуъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалии ДИ КМ ЉЊАТ ба иштирокчиён пешнињоди Котиби генералии ЉЊАТ-ро оид ба ташкил намудани курсњои бозомўзї барои кормандони ЉЊАТ дар ДИ КМ ЉЊАТ иттилоъ дода, аз роњбарони бахшњои ЉЊАТ хоњиш намуд, ки дар муддати кўтоњтарин руйхати кормандоне, ки барои ин курсњо љалб карда мешаванд бо номгўи курсњое, ки ба онњо зарур аст, пешнињод намоянд. Њамзамон, ў пешнињод намуд, ки дар фарљоми њисоботњо камбудињо ва пешнињодот оид ба бењтар намудани фаъолияти ин ё он бахшро дарљ намоянд.

Дилором Мирова, муовини Котиби генералии ЉЊАТ оид ба супоридани даромадњо ба ДИ КМ ЉЊАТ аз барномањои фоидаоваре, ки дар бахшњои ЉЊАТ дар шањри Њисор, ноњияњои Ванљ, Носири Хисрав, Рашт амалї мегарданд, таъкид намуд.     

Дар  фарљоми љаласа оид ба дастгирї ва љоннок намудани фаъолияти бахшњо аз љониби Дилором Мирова ба роњбарони бахшњо тавсияњо дода шуд.

Н. Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 20.10.2017

Санаи 20 октябри соли 2017 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии Љаъмияти Њилоли  Ањмари  Тољикистон (ДИ КМ ЉЊАТ) љамъбастии фаъолияти 9-моњаи соли 2017 бо иштироки роњбарият, кормандни ДИ КМ ЉЊАТ  ва бахшњои ЉЊАТ дар вилоятњо, минтаќањо ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї баргузор гардид. 

Љаласаро Ќурбониён Бањодур, котиби генералии ЉЊАТ њусни ифтитоњ бахшида, иштирокчиёнро бањри пайваста кўшидан ба фаъолияти пурсамар даъват намуд.

Мувофиќи рўзномаи љаласа сарварони бахшњои ЉЊАТ   дар вилояти мухтори кўњистони Бадахшон, вилояти Суѓд, минтаќањои Кўлобу Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон, аудити ЉЊАТ оид ба фаъолияти 9 моњаи худ баромад намуданд.  Баъди баромадњо ва саволу љавоб Ќурбониён Бањодур, котиби генералии ЉЊАТ баромад намуда, аз фаъолияти сусти баъзе аз бахшњо ва шуъбањои ДИ КМ ЉЊАТ изњори нигарони намуд.   Дар  хотимаи   чорабинї  аз  тарафи  котибони  бахшњои  ЉЊАТ  барои  рушди  минъбадаи  фаъолиятњои  ЉЊАТ  пешнињодњо карда  шуд.

Н. Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 20.10.2017

 

 

 Санаи 19.10.2017 сол дар толори маљлисгоњи бахши вилоятии ЉЊАТ  љаласаи љамъбастии фаъолияти   нуњмоњаи бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд баргузор гардид.

Дар љаласа  намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, аъзоёни Раёсат, кормандон, котибони иљроия ва раисони озод,  раисони ташкилотхои ибтидоии бахшњои шањриву навоњї, ВАУ  ва ихтиёриён иштирок варзиданд.

Љаласаро раиси бахши вилоятии ЉЊАТ Мирзоева Ќ.М. њусни ифтитоњ башида  суханро ба Љабборзода П.А. – котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ дод.  Дар навбати худ, маърўзачї доир ба фаъолияти бахш дар марњилаи њисоботї  маълумоти пурра пешнињод намуд. Зимни баромад котиби иљроия хусусан ба њар чї бењтар пањн намудани иттилоот оид ба фаъолияти ЉЊАТ,  иљроиши наќшањои буљљаи бахшњо, фурўши маркањои хайриявї, њуљљатгузорї ва дигар фаъолияти оинномавї диќќати махсус доданд. Махсус доир ба андешидани чорањои мухталиф оид ба љалби маблаѓњои хайриявї истода гузаштанд.

Набиев Мирзотоњир Сайфиддинович – намояндаи МИЊД вилояти Суѓд  дар баромади худ фаъолияти  пурсамар ва наќши босазои  бахши вилоятиро дар самти кўмаки иљтимої ба ањолии ниёзманд ќайд намуда  ба кормандон ва намояндагони бахшњои мањаллї дастур дод, ки љињати боз њам бењтар намудани  фаъолият њамаљониба кўшиш намоянд.

Дар интињои  љаласа аз љониби раиси ноњияи Љаббор Расулов ба унвони роњбарияти бахши ЉЊАТ барои фаъолияти назаррас дар  як ќатор чорабинињои миќёси ноњия  сипоснома супорида шуд.

 

Камолова Р. – масъули иттилоот дар бахши ЉЊАТ дар вилояти суѓд

Back to top