ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 18-19 октябри соли 2018 дар Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурї оид ба вазъи рушди ташкилии ҶҲАТ баргузор мегардад.

Ин чорабинї дар доираи лоињаи «Саҳм ба қавигардонии зарфият ва бештар намудани устувории сохторҳои Ҳилоли Аҳмар ва ҷомеаҳои фарогирифташуда дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ ва минтақавӣ дар кишварҳои интихобшудаи Осиёи Марказӣ (Байнисарҳадӣ)»-и шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї» ташкил мегардад. Дар ин чорабинї роњбарияти ҶҲАТ, намояндагии Салиби Сурхи Олмон дар кишварњои Осиёи Миёна ва Федератсияи Байналмилалии Ҷамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли Ањмар, сардорони шуъбањои Дастгоњи иљрояии Кумитаи марказии ҶҲАТ ва котибони иљрояи бахшњои вилоятї, минтаќавї, шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї иштирок менамоянд. 

Чорабиниро Котиби генералии ЉЊАТ Бањодур Ќурбониён њусни ифтитоњ бахшида, аз љумла чунин ќайд намуд: «Ќобили зикр аст, ки солњои охир дар санадњои меъёрии њуќуќии ҶҲАТ якќатор таѓйироту иловањо ворид гардида, дигар санадњо низ эњтиёљ ба таѓйирот доранд. Ҳамзамон, муддате чанд даст, ки роњбарияти бахшњои ҶҲАТ оид ба вазъи кунунии сохтори марказии ҶҲАТ, ташкилотњои ибтидої ва ќисматњои он маълумоти нав надоранд. Аз ин лињоз, ба роњбарияти ҶҲАТ ва шуъбањои дахлдори он зарур аст, ки ба роњбарияти бахшњои он маълумотњои заруриро тавассути баргузории чунин вохурињо ва баромадњо дастрас намоянд».

Дар ин радиф, Икром Солиев, сарвари намояндагии Салиби Сурхи Олмон дар кишварњои Осиёи Миёна ќайд намуд, ки ташкилоти онњо њамасола мекўшад, ки тавассути лоињаву барномањо ҶҲАТ-ро дастгирї намуда, рушду иќтидори сохторњои ҶҲАТ-ро ба таври зарурї таъмин намуда, дар ин љода сањми хешро гузорад.

Тољигул Мањмадаминова, котиби иљрояи бахши вилоятии ҶҲАТ дар ВМКБ иттилоъ дод, ки ташкили чунин вохурињо аз љониби Дастгоњи иљрояи Кумитаи марказии ЉЊАТ бисёр бамаврид буда, ба роњбарони бахшњо, махсусан ба роњбарони нави бахшњои ҶҲАТ имкон медињад, ки донишу малакаи худро сайќал дода, аз сохторњои роњбарикунанда, салоњият ва вазифањои маќомоти роњбарикунанда, ба ќайдгирии аъзоёни нав, таѓйироту иловањои пешбинишуда ба оинномаи ҶҲАТ, стратегияи рушди ҶҲАТ, идоракунии воситањои молиявї ва ѓайрањо шиносої пайдо намоянд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 18 октябри соли 2018

Мина ва хатару оrибат[ои фалокатбори он тавассути ВАО [амешагb бозгe мешавад ва барномаи Ого[созии а[олb аз хатари мина[ои Xамъияти {илоли А[мари Тоxикистон (X{АТ) зиёда аз да[ сол аст, ки дар самти ого[созии а[олb аз хатари мина ва паёмад[ои он фаъолият мебарад. Мароми асосии он ко[иш додани сат[и хатари таркиши мина[о дар [удуд[ои осебпазир аст.

Дар но[ияи Ашт xамоат[ои осебпазир--[амxавор бо кишвари [амсояи Eзбекистон xамоатњои Пунук, Понuоз ва [амчунин де[а[ои Мулломир ва Кeлихоxаи xамоати шањраки Шайдон ма[суб меёбанд ва фаъолияти барнома тавассути ихтиёри[о дар [амин [удуди xамоат[о xараён мегиранд.

Сана[ои 11-12 октябри соли равон дар бахши вилоятии X{АТ дар ш.Хуxанд бо иштироки ихтиёриёни барномаи «Ого[созии а[олb аз хатари мина[о» семинари бозомeзb доир карда шуд. Ихтиёриён бори дигар аз дониш[ои андeхтаи худ, таxриба[о, мушо[ида[ои хеш ёдовар шуданд.

Намоянда[ои X{АТ ва Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) дар Тоxикистон Улмас Давлатов, Мурод Солиев ва Бењрўз Миралибеков ва [амо[ангсози бахши вилоятии X{АТ Раъно Камолова бори дигар самт[ои мухталифи барномаро тариrи муфассал муаррифb намуданд, ки он тавассути дискуссия xараён гирифт.

Њодиса[ои таркиш дар мина[о ва лавозимоти нотаркидаи xангb (ЛНX), дастрасии бехатар [ангоми иxрои фаъолият[ои башардeстона, омил[ои асосии таркиш (чорвочаронb, гузаштани сар[ад, шикор, [езумчинb, сангxамъкунb, алафдаравb, кор[ои кишоварзb…), минтаrа[ои хатарнок (чашма[о, алафзори баланд, сар[ад, uор[о, чарого[[,  тамринго[[ои [арбb…), rоида[ои рафтори бехавф ваrти дучоршавb ба хатар, самт[ои барнома, rойида[ои расонидани ёрии аввали тодухтурb—ин [ама мавзeъ[ое буданд, ки бори дигар дар семинар бозгeву баррасb шуданд. Барои ширкаткунандагон тамошои филм[ои видеоии омeзишb ва кори гурe[b, ки сабаr[ои омeхташуда ва таxрибаашонро тавассути он нишон доданд, манфиатбахш буд.

Минаро марги зери по унвон кардаанд. Воrеан чунин аст ва мина rурбонии хешро интихоб намекунад. {ар нафаре, ки беэ[тиётb ва кунxкобb менамояд, аз ро[намоиву нишондод[ои ихтиёриёни барномаи ОАХМ дар канор мемонад ва ё сарфи назар мекунад, бегумон дучори ин фалокати [узнангез мегардад.

Пас, биёед, бетараф набошем!

Т.МИСРОБB – ихтиёрии барномаи ОАХМ, бахши ЉЊАТ дар ноњияи Ашт

 

 

 

Аз 10 то 12 октябри соли 2018 дар шањри Москваи Федератсияи Россия конфронси панљум оид ба фондрайзинг ва иттилоот баргузор мегардад.

Дар ин конфронс, ки аз љониби Федератсияи байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБССваХА) дар њамдастї бо Салиби Сурхи Россия баргузор мегарда, зиёда аз 75 нафар намояндагон аз 30 љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмари кишварњои Аврупо ва Иттињоди Давлатњои мустаќил ва намояндагони ФБЉССваЊА ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх иштирок менамоянд.

Конфронс бо суханњои ифтитоњии Раиси Љамъияти Салиби Сурхи Россия Раиса Тимофеевна Лкутцова, намояндагони ФБЉССваЊА оѓоз гардид.

Дар муддати кўтоњ иштирокчиён бо рушду инкишофи фондрайзинг дар љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмари кишварњои Аврупо ва ИДМ шинос гардида, дар гурўњњо машќњои амалї ва пешнињодњо љињати рушди минбаъдаи фондрайзинг баргузор гардид.

Бояд ќайд намуд, ки чунин конфронс њамасола як маротиба дар ин ё он кишвари Аврупо ва ё ИДМ баргузор мегардад.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Москва, 12 октябри соли 2018

8 октябри соли 2018 дар Кумитаи Марказии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЧХАТ) вохурии рохбарияти Чвмъияти Хилоли Ахмари Точикистон бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон доктор Абдулазиз Мухаммед Албади баргузор гардид.

Дар огози вохури намояндагони ЧХАТ оид ба фаъолияти 6 барномахое, ки аз чониби Маркази хайриявии Шох Салмони Арабистони Сауди маблаггузори мегарданд, маълумот доданд.

Сипас, рохбарияти ЧХАТ бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон оид ба густариши хамкорихои дучонибаи мутакобилан судманд мулокот намуда, рдастгирии  барномахои хайриявию эхсонкориро барраси намуданд.

Маркази иттилоотии ЧХАТ, шахри Душанбе, 8 октябри соли 2018

 

Back to top